Guarantee and directions for use

Garanti

Deres/Dit SWATCH® ur er omfattet af en garanti fra SWATCH LTD..Garantien gælder i en periode på firetyve (24) måneder fra anskaffelsesdatoen på nedenstående betingelser. Den internationale SWATCH garanti omfatter eventuelle fabrikations- og materialefejl (”mangler”), som måtte bestå på tidspunktet for Deres/dit køb af SWATCH uret. Garantien vil kun kunne gøres gældende, såfremt garantibeviset er dateret og fuldstændigt og korrekt udfyldt og stemplet af en autoriseret SWATCH forhandler (”gyldigt garantibevis”).

I garantiperioden er De/du berettiget til gratis at få repareret enhver mangel mod forevisning af et gyldigt garantibevis. Hvis en reparation ikke vil være tilstrækkelig til at sikre, at Deres/dit SWATCH ur igen kan anvendes normalt, eller hvis De/du har købt et SWATCH ur, hvis kapsel ikke kan åbnes, garanterer SWATCH LTD. vederlagsfri udskiftning med et SWATCH ur af tilsvarende model. Garantien for erstatningsuret udløber firetyve (24) måneder efter datoen for anskaffelsen af det udskiftede ur.

Denne producentgaranti omfatter ikke:

- Batteriets holdbarhed;

- Almindelig slitage og ælde (f.eks. ridset glas; farveforandring og/eller forandring af det materiale, som ikke metalliske remme og kæder er lavet af, så som læder, plastik, tekstil, velcro; afskalning af belægning);

- Enhver skade på nogen del af uret, der er opstået som følge af unormal eller hårdhændet brug, manglelfuld vedligeholdelse og omhu, uheld (stød, buler, tryk, smadret glas og lignende), ukorrekt brug af uret samt undladelse af at følge den brugsanvisning, som følger med uret fra SWATCH LTD.;

-  Indirekte skader eller følgeskader af enhver art, der er opstået f.eks. som følge af anvendelsen af uret, manglende funktionsdygtighed, mangler ved uret eller på grund af SWATCH urets manglende præcision;

-  SWATCH uret, hvis det har været overgivet til ikke autoriserede personer (f.eks. i forbindelse med batteriskifte, service eller reparationer), eller hvis det er blevet grundlæggende ændret i forhold til dets oprindelige tilstand, efter det ikke længere er under SWATCH  LTD.s kontrol.

Ethvert yderligere krav mod SWATCH LTD. f.eks. på erstatning ud over den ovenfor anførte garanti er herved udtrykkeligt udelukket, undtagen for så vidt angår eventuelle obligatoriske lovhjemlede rettigheder køberen måtte have imod producenten.
 
Den ovenfor anførte producentgaranti

- er uafhængig af enhver garanti, som sælger måtte yde køber, idet sælger alene bærer ansvaret for en sådan garanti.

-  påvirker ikke  købers rettigheder over for sælger eller nogen andre præceptive lovhjemlede rettigheder, køber måtte have.

SWATCH LTD.s kundeservice sikrer den bedst mulige vedligeholdelse af Deres/dit SWATCH ur. Hvis Deres/dit ur trænger til service, bør De/du benytte en af de på medfølgende liste anførte autoriserede SWATCH forhandlere eller servicecentre, som garanterer Dem/dig en service, der er i overensstemmelse med SWATCH LTD.s krav.
                                                                                                            
SWATCH LTD. CH-2504 Biel/Switzerland

**SWATCH® godkent forhandler i EU lande SWATCH® er et registreret varemærke