Guarantee and directions for use

GARANTI

Ditt SWATCHâ ur er garantert av SWATCH LTD.*på de vilkår og betingelser som fremgår av denne garantien. Garantien gjelder i tjuefire (24) måneder fra den dato uret ble kjøpt. Den internasjonale SWATCH garantien dekker materialfeil og produksjonsfeil som eksisterte på leveringstidspunktet for det kjøpte SWATCH uret (mangler).Garantien er bare gyldig dersom garantibeviset er datert, fullstendig og korrekt utfylt og stemplet av en offisiell SWATCH forhandler** (gyldig garantibevis).

Du har rett til å få mangler reparert kostnadsfritt under garantiperioden dersom du presenterer gyldig garantibevis. I de tilfeller der reparasjon ikke er tilstrekkelig for at SWATCH uret gjenvinner sine normale bruksbetingelser, eller du har kjøpt et SWATCH ur hvor kassen ikke lar seg åpne, garanterer SWATCH LTD. å erstatte uret med en liknende SWATCH ur modell. Garantien for erstatningsuret utløper tjuefire (24) måneder etter at det uret som er erstattet ble kjøpt.

Denne produsentgarantien dekker ikke:

- batteriets varighet;

- normal slitasje og aldring (for eksempel oppskrapet krystall, fargeforandring og/eller forandringer i materialet av ikke-metalliske remmer og lenker, slik som lær, plast, tekstiler, borrelås; avskalling av platteringen);

- skade på noen del av uret som følge av unormal bruk/misbruk, manglende vedlikehold, uaktsomhet, uhell (støt, bulking, knusing, knust krystall osv.), uriktig bruk av uret og at bruksanvisningen gitt av SWATCH LTD. ikke er fulgt;

- indirekte skader eller følgeskader av noen art som følger av for eksempel bruk, manglende funksjonsdyktighet, mangler eller unøyaktigheter ved SWATCH uret;

- SWATCH ur som er blitt håndtert av ikke-autoriserte personer (for eksempel i forbindelse med skifte av batteri, service eller reparasjoner) eller ur som gjennomgår endringer fra sin originale tilstand utenfor SWATCH LTD. s kontroll.

Alle krav utover denne garantien motSWATCH LTD. for eksempel for skader utover det som dekkes av garantien som beskrevet ovenfor, er uttrykkelig ekskludert, med unntak av  ufravikelige lovfastsatte rettigheter som kjøperen måtte ha mot produsenten.

Produsentgarantien som er beskrevet ovenfor:

- er uavhengig av enhver garanti som måtte være gitt av selger. Vedkommende selger bærer det hele og fulle ansvaret for slik garanti.

-  påvirker ikke kjøpers rettigheter i forhold til selger eller ufravikelige lovfastsatte rettigheter kjøper måtte ha.

SWATCH LTD. s kundeservice sikrer perfekt vedlikehold av ditt SWATCH ur. Dersom ditt ur trenger ettersyn, kan du stole på en offisielL SWATCH forhandler eller et autorisert SWATCH servicesenter som fremgår av vedlagte liste. Disse instanser kan garantere service i samsvar med SWATCH LTD. s standarder.

*SWATCH LTD.CH-2504 Biel / Switzerland                                                                                                                          

**SWATCH Spesialforhandler i EU land âSWATCH  er et registrert varemerke