Olaf Hajek

Olaf Hajek ใช้เวลาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจินตนาการและความเป็นจริงในรูปวาดของตนเอง โดยการวาดเส้นที่คมชัดและหลากหลายเพื่อสร้างงานที่เต็มไปด้วยสีสัน มีความเหนือจริง และแตกต่างไปจากสิ่งที่เห็นอยู่ในโลกปัจจุบัน