• Stage Image 0
  เมนู
 • Stage Image 1
  หนังสือคู่มือผู้ใช้ วิธีใช้ฟังก์ชันการวัดเวลา
 • Stage Image 2
  หนังสือคู่มือผู้ใช้ ปรับเข็มได้ด้วยมือ
 • Stage Image 3
  หนังสือคู่มือผู้ใช้ วิธีการตั้งค่าเวลา วัน และวันที่

ค้นหาคู่มือของคุณ

Step 1: คูณต้องการฟังก์ชั่นใด

 

เลือกใหม่อีกครั้ง
 • การตั้งวัน / วันที่
 • การตั้งเวลา
 • การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ
 • การปรับเข็มนาฬิกา
 • การเปลี่ยนถ่าน
 • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

Step 2: นาฬิกาของคุณเป็นประเภทใด

 

เลือกใหม่อีกครั้ง
 • Standard
 • Swatch Touch
 • Swatch Touch
 • Standard
 • Touch/Fun
 • Standard
 • Retrograde
 • Chrono Automatic
 • Swatch Touch
 • Standard
 • Retrograde
 • Chrono Medium
 • Skin Chrono
 • Touch / Fun
 • Standard
 • Skin
 • Touch / Fun
 • Swatch Touch
 • Loomi
 • Loomi Touch
 • Pop
 • Scuba
 • Alarm
 • Swatch Touch

Step 3: เลือกฟังก์ชั่นเฉพาะ

 

เลือกใหม่อีกครั้ง
 • โหมดจับเวลา
 • เพิ่มฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชั่นทาชีมิเตอร์
 • การแบ่งแยกส่วนเวลา
 • โหมดจับเวลา
 • เพิ่มฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชั่นทาชีมิเตอร์
 • การแบ่งแยกส่วนเวลา
 • โหมดจับเวลา
 • เพิ่มฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชั่นทาชีมิเตอร์
 • Alarm
 • Beep
 • Alarm
 • Timer

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ | Standard | การแบ่งแยกส่วนเวลา

การแบ่งแยกส่วนเวลา

1. กดปุ่มกดด้านบนเพื่อเริ่มการใช้งานแบบโครโนกราฟ

2. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่ออ่านช่วงเวลาระหว่างกลาง

3. กดอีกครั้งเพื่อปลดให้เวลาเดินต่อ (ในขณะที่โครโนกราฟยังดำเนินงานอยู่ คุณสามารถดำเนินการทั้งสองขั้นตอนนี้ ได้บ่อยตามที่ต้องการ)

4. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อหยุดเวลาโดยสมบูรณ์

5. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การตั้งเวลา | Standard

การตั้งเวลา

A: ตำแหน่งปกติของเม็ดมะยม

C: ตำแหน่งสำหรับการตั้งเวลา

หากต้องการตั้งเวลา กรุณาดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง C แล้วหมุนเม็ดมะยมตามหรือทวนเข็มนาฬิกา เมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้ว ให้กดเม็ดมะยมกลับเข้าตำแหน่ง A

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การเปลี่ยนถ่าน | Skin

การเปลี่ยนถ่าน

กรุณาเปิดฝาปิดถ่านด้วยสกรูหัวเล็กอย่างระมัดระวัง กดถ่านและฝาปิดถ่านจากด้านล่างกลับเข้าตัวเรือนให้แน่น

หมายเหตุ: การรับประกันของผู้ผลิตจะไม่รวมการประกันนาฬิกาของ SWATCH ที่ได้รับการบริการจากบุคคลหรือร้านค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนรับรอง

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกา | Retrograde

การปรับเข็มนาฬิกา

การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ (เช่น หลังจากการเปลี่ยนถ่านนาฬิกา หรือถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรง)

1. ดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง B

2. กดปุ่มกดด้านล่าง เพื่อเลื่อนให้เข็มนับเวลาเป็นนาทีเข้าสู่ตำแหน่ง 0

3. ดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง C

4. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเลื่อนให้เข็มนับเวลาเป็นวินาทีเข้าสู่ตำแหน่งเวลา 3 นาฬิกา

5. กดปุ่มกดด้านล่าง เพื่อเลื่อนให้เข็มนับเวลา 1/2 ของนาทีเข้าสู่ตำแหน่ง 0

6. กดเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง A

 

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การเปลี่ยนถ่าน | Standard

การเปลี่ยนถ่าน

ระหว่างการเปลี่ยนถ่าน โปรดให้ความระมัดระวังอย่าสร้างความเสียหายให้กับขั้วบวก (+) ซึ่งอยู่ทางด้านข้างของถ่าน ขั้วลบ  (-) อยู่ทางด้านล่างของถ่าน

หมายเหตุ: การรับประกันของผู้ผลิตจะไม่รวมการประกันนาฬิกาของ SWATCH ที่ได้รับการบริการจากบุคคลหรือร้านค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนรับรอง

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกา | Skin Chrono

การปรับเข็มนาฬิกา

การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ (เช่น หลังจากการเปลี่ยนถ่านนาฬิกา หรือถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรง)

1. กด P1 และ P2 พร้อมกัน จนกระทั่งหน้าปัด A, B และ C หมุนครบรอบ

2. กด P2, หน้าปัด A จะหมุนจนครบรอบ

3. กด P1 เพื่อตั้ง A ให้เที่ยงตรง

4. กด P2 อีกครั้ง, หน้าปัด B จะหมุนจนครบรอบ

5. กด P1 เพื่อตั้ง B ให้เที่ยงตรง

6. กด P2 อีกครั้ง, หน้าปัด C จะหมุนจนครบรอบ

7. กด P1 เพื่อตั้ง C ให้เที่ยงตรง

8. กด P1 และ P2 พร้อมกันอีกครั้งเพื่อดำเนินขั้นตอนการปรับเข็มนาฬิกาให้เสร็จสมบูรณ์ นาฬิกาจะรับทราบกระบวนการนี้โดยจะแสดงให้เห็นที่หน้าจอแสดงทุกหน้าหากไม่กด P1 และ P2 ภายใน 5 วินาที นาฬิกาจะดำเนินการตามฟังก์ชั่นที่ได้รับทราบให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Loomi

LOOMI

ฟังก์ชั่นเรืองแสง

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ | Retrograde | โหมดจับเวลา

โหมดจับเวลา

1. กดปุ่มกดด้านบนเพื่อเริ่มการใช้งานแบบโครโนกราฟ

2. กดอีกครั้งเพื่ออ่านเวลาที่เหลื่อม

3. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต

รุ่น Retrograde: จับเวลาได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

 

 

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกา | Standard

การปรับเข็มนาฬิกา

การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ (เช่น หลังจากการเปลี่ยนถ่านนาฬิกา หรือถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรง)

1. ดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง B

2. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเลื่อนให้เข็มนับเวลา 1/10 ของวินาทีเข้าสู่ตำแหน่งเวลาเที่ยงตรง

3. ดึงปุ่มกดด้านล่าง เพื่อเลื่อนให้เข็มวินาทีเข้าสู่ตำแหน่งเวลาเที่ยงตรง

4. ดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง C

5. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเลื่อนให้เข็มนับเวลาเป็นนาทีเข้าสู่ตำแหน่งเวลาเที่ยงตรง

6. กดเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง A

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Loomi Touch

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

สัมผัสนาฬิกา Swatch ของคุณ

ฟังก์ชั่นลูมี่เริ่มทำงาน

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การตั้งวัน / วันที่ | Standard

การตั้งวัน / วันที่

หากต้องการตั้งวันที่ กรุณาดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง B แล้วหมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวัน เมื่อตั้งวันที่เสร็จแล้ว ให้กดเม็ดมะยมกลับเข้าตำแหน่ง A

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ | Retrograde | ฟังก์ชั่นทาชีมิเตอร์

ฟังก์ชั่นทาชีมิเตอร์

จับความเร็วที่ระยะทาง 100 หรือ 1000 ม.

1. กดปุ่มกดด้านบนเมื่อมีการเคลื่อนไหว

2. กดอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานหลังจากระยะทาง 100 หรือ 1000 ม. แล้วอ่านความเร็วที่จับได้จากการนับเวลาทุก ๆ 60 วินาที (Retrograde: 30 วินาที) ที่มาตราส่วนแบบทาชีมิเตอร์ (กม./ชม. = kph)

3. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Pop

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกสวมหน้าปัดนาฬิกาของ Swatch บนสายนาฬิกาตามปกติ หรือจะลอง "ดึงหน้าปัดอกกมาติด" ลงบนเสื้อผ้าของคุณโดยตรงก็ได้  

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Scuba

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

"การใช้วงแหวนหากต้องการตั้งเวลาเริ่มต้นและจับเวลาการทำกิจกรรม กรุณาหมุนรอยเครื่องหมายชี้บ่งบนวงแหวนไปตั้งที่จุดเวลาที่เข็มนาทีแสดงอยู่ เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว คุณสามารถอ่านเวลาที่เหลื่อมกันได้โดยดูที่ตัวเลขบนวงแหวนที่เข็มนาทีกำลังแสดงให้เห็น"

ข้อควรระวัง: หลังจากสัมผัสกับน้ำทะเล ควรจะล้าง Scuba 200 Chrono ด้วยน้ำเปล่าสะอาดอีกครั้งเสมอ

หมายเหตุ: นาฬิการุ่น Irony Scuba 200 Chrono ไม่เหมาะสำหรับการดำน้ำมืออาชีพ

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ | Standard | เพิ่มฟังก์ชัน

เพิ่มฟังก์ชัน

1. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเริ่มจับเวลา

2. กดปุ่มกดด้านบน เพื่ออ่านเวลาเริ่มต้น

3. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเริ่มการใช้งานแบบโครโนกราฟอีกครั้ง

4. กดปุ่มกดด้านบน เพื่ออ่านเวลาอื่น ๆ เพิ่มเติม (คุณสามารถดำเนินการทั้งสองขั้นตอนนี้ ได้บ่อยตามที่ต้องการ)

5. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกา | Touch / Fun

การปรับเข็มนาฬิกา

กดเม็ดมะยมค้างไว้ 5 วินาที หากเข็มนาฬิกาทั้งสองหมุนไปที่เวลาเที่ยงตรง จะถือว่านาฬิกาทำงานเป็นปกติ เพื่อให้เข็มนาฬิกาหมุนกลับไปที่เวลาปัจจุบัน กรุณากดเม็ดมะยมอีกครั้ง

หากเข็มนาฬิกาหมุนไปไม่ตรงที่เวลาเที่ยงตรง กรุณาดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ 2 หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับเข็มชั่วโมงและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับเข็มนาที เพื่อให้เข็มนาฬิกาหมุนกลับไปที่เวลาปัจจุบัน กรุณากดเม็ดมะยมอีกครั้ง

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ | Standard | ฟังก์ชั่นทาชีมิเตอร์

ฟังก์ชั่นทาชีมิเตอร์

จับความเร็วที่ระยะทาง 100 หรือ 1000 ม.

1. กดปุ่มกดด้านบนเมื่อมีการเคลื่อนไหว

2. กดอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานหลังจากระยะทาง 100 หรือ 1000 ม. แล้วอ่านความเร็วที่จับได้จากการนับเวลาทุก ๆ 60 วินาที  ที่มาตราส่วนแบบทาชีมิเตอร์ (กม./ชม. = kph)

3. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การเปลี่ยนถ่าน | Touch / Fun

การเปลี่ยนถ่าน

1. เปิดฝาปิดถ่านพลาสติกด้วยสกรูหัวเล็กอย่างระมัดระวัง

2. เปลี่ยนถ่าน โดยให้ขั้วบวก (+) อยู่ด้านบน

3. กดฝาปิดถ่านพลาสติกกลับเข้าตำแหน่งเดิมให้แน่น (จะได้ยินเสียงคลิก)

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าวงแหวนยางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและไม่เสียหาย

หมายเหตุ: การรับประกันของผู้ผลิตจะไม่รวมการประกันนาฬิกาของ SWATCH ที่ได้รับการบริการจากบุคคลหรือร้านค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนรับรอง

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ | Chrono Automatic | โหมดจับเวลา

โหมดจับเวลา

1. กดปุ่มกดด้านบนเพื่อเริ่มการใช้งานแบบโครโนกราฟ

2. กดอีกครั้งเพื่ออ่านเวลาที่เหลื่อม

3. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ | Retrograde | การแบ่งแยกส่วนเวลา

การแบ่งแยกส่วนเวลา

1. กดปุ่มกดด้านบนเพื่อเริ่มการใช้งานแบบโครโนกราฟ

2. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่ออ่านช่วงเวลาระหว่างกลาง

3. กดอีกครั้งเพื่อปลดให้เวลาเดินต่อ (ในขณะที่โครโนกราฟยังดำเนินงานอยู่ คุณสามารถดำเนินการทั้งสองขั้นตอนนี้ ได้บ่อยตามที่ต้องการ)

4. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อหยุดเวลาโดยสมบูรณ์

5. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต

 

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ | Standard | โหมดจับเวลา

โหมดจับเวลา

1. กดปุ่มกดด้านบนเพื่อเริ่มการใช้งานแบบโครโนกราฟ

2. กดอีกครั้งเพื่ออ่านเวลาที่เหลื่อม

3. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ | Chrono Automatic | เพิ่มฟังก์ชัน

เพิ่มฟังก์ชัน

1. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเริ่มจับเวลา

2. กดปุ่มกดด้านบน เพื่ออ่านเวลาเริ่มต้น

3. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเริ่มการใช้งานแบบโครโนกราฟอีกครั้ง

4. กดปุ่มกดด้านบน เพื่ออ่านเวลาอื่น ๆ เพิ่มเติม (คุณสามารถดำเนินการทั้งสองขั้นตอนนี้ ได้บ่อยตามที่ต้องการ)

5. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ | Chrono Automatic | ฟังก์ชั่นทาชีมิเตอร์

ฟังก์ชั่นทาชีมิเตอร์

จับความเร็วที่ระยะทาง 100 หรือ 1000 ม.

1. กดปุ่มกดด้านบนเมื่อมีการเคลื่อนไหว

2. กดอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานหลังจากระยะทาง 100 หรือ 1000 ม. แล้วอ่านความเร็วที่จับได้จากการนับเวลาทุก ๆ 60 วินาที  ที่มาตราส่วนแบบทาชีมิเตอร์ (กม./ชม. = kph)

3. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ | Retrograde | เพิ่มฟังก์ชัน

เพิ่มฟังก์ชัน

1. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเริ่มจับเวลา

2. กดปุ่มกดด้านบน เพื่ออ่านเวลาเริ่มต้น

3. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเริ่มการใช้งานแบบโครโนกราฟอีกครั้ง

4. กดปุ่มกดด้านบน เพื่ออ่านเวลาอื่น ๆ เพิ่มเติม (คุณสามารถดำเนินการทั้งสองขั้นตอนนี้ ได้บ่อยตามที่ต้องการ)

5. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การตั้งเวลา | Touch/Fun

การตั้งเวลา

การตั้งเวลาหากต้องการตั้งเวลา กรุณาดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ 2 หมุนช้า ๆ เพื่อตั้งนาที หรือหมุนอย่างรวดเร็วเพื่อตั้งชั่วโมง เมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้ว ให้กดเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม

 

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกา | Chrono Medium

การปรับเข็มนาฬิกา

การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ (เช่น หลังจากการเปลี่ยนถ่านนาฬิกา หรือถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรง)

1. ดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง B

2. กดปุ่มกดด้านล่าง เพื่อเลื่อนให้เข็มนับเวลาเป็นนาทีเข้าสู่ตำแหน่งเวลาเที่ยงตรง

3. ดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง C

4. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเลื่อนให้เข็มนับเวลาเป็นวินาทีเข้าสู่ตำแหน่งเวลาเที่ยงตรง

5. กดปุ่มกดด้านล่าง เพื่อเลื่อนให้เข็มนับเวลา 1/10 ของวินาทีเข้าสู่ตำแหน่งเวลาเที่ยงตรง

6. กดเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง A

 

 

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การตั้งเวลา | Swatch Touch

Time Settings

1. Touch 1 sec

2. Active Mode

3. Touch 1.5 sec for backlight

Timeout after 20 sec stays in last activated mode

For an optimal use of the touch interface, wear the watch on your wrist or touch the battery cover

4. Scroll to change function

5. Seconds

6. Hours

7. Symbols

8. Minutes

9. Chrono, alarm, timer are only visible when active

10. Touch 1.5 sec

11. Short touch

12. Touch 1.5 sec to confirm

13. Scroll left for - / Scroll right for +

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การตั้งวัน / วันที่ | Swatch Touch

Date Setting

1. Touch 1 sec

2. Active Mode

3. Touch 1.5 sec for backlight

Timeout after 20 sec stays in last activated mode

For an optimal use of the touch interface, wear the watch on your wrist or touch the battery cover.

4. Scroll to change function

5. Date Symbol

6. Month

7. Day

8. Year

9. Touch 1.5 sec

10. Short touch

11. Touch 1.5 sec to confirm

12. Scroll left for - / Scroll right for +

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Swatch Touch | Alarm

Alarm

1. Touch 1 sec

2. Active Mode

3. Touch 1.5 sec for backlight. Timeout after 20 sec stays in last activated mode.

For an optimal use of the touch interface, wear the watch on your wrist or touch the battery cover

4. Scroll to change function

5. Alarm Symbol

6. Hour

7. Alarm ON

8. Minutes

9. Touch to stop alarm

10. Alarm OFF

11. Alarm based on T1, Alarm remains off until reactivated

12. Touch 1.5 sec

13. Short touch

14. Touch 1.5 sec to confirm

15. Scroll left for - / Scroll right for +

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ | Swatch Touch

Chronograph Settings

1. Touch 1 sec

2. Active Mode

3. Touch 1.5 sec for backlight

Timeout after 20 sec stays in last activated mode

For an optimal use of the touch interface, wear the watch on your wrist or touch the battery cover

4. Scroll to change function. Touch 1.5 sec to confirm.

5. Start

6. Stop

7. Restart

8. Stop

9. Touch 1.5 sec for reset

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Alarm | Alarm

TOUCH ALARM

แสดงเวลาที่ตั้งปลุก"สัมผัสนาฬิกา Swatch ของคุณเข็มนาฬิกาจะเลื่อนไปแสดงเวลาที่ตั้งปลุกประมาณ 4 วินาที"

หยุดเสียงนาฬิกาปลุกกรุณาสัมผัสนาฬิกา Swatch ของคุณเพื่อหยุดเสียงนาฬิกาปลุก"เปิด/ปิดการใช้งานนาฬิกาปลุกและตั้งนาฬิกาปลุกกดเม็ดมะยม จากนั้นเข็มนาฬิกาจะแสดงให้เห็นว่ากำลังอยู่ในโหมดใด (เปิด/ปิด)กดเม็ดมะยมอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

ดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ 1 เพื่อให้เข็มนาฬิกาเลื่อนไปแสดงเวลาที่ตั้งปลุกครั้งล่าสุดหมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเวลาปลุกใหม่ (หมุนช้า ๆ = นาที, หมุนอย่างรวดเร็ว = ชั่วโมง)กดเม็ดมะยมกลับเข้าที่เดิม จากนั้นเข็มนาฬิกาจะกลับไปแสดงเวลาปัจจุบันและในขณะเดียวกันโหมดนาฬิกาปลุกจะถูก “เปิดใช้งาน”"การทดสอบการทำงานของนาฬิกาปลุก"กดเม็ดมะยมประมาณ 2 วินาทีเพื่อทดสอบการทำงานของนาฬิกาปลุก

กดเม็ดมะยมอีกครั้งเพื่อหยุดการทดสอบ"

ข้อควรระวัง: หากเข็มนาฬิกาแสดงการเปิด/ปิดการใช้งาน (โหมดนาฬิกาปลุก) ไม่ถูกต้อง ระบบสัมผัสของนาฬิกาปลุกต้องได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องเสียก่อน (เช่น หลังจากการเปลี่ยนถ่านนาฬิกา หรือถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรง)

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Swatch Touch | Timer

Timer

1. Touch 1 sec

2. Active Mode

3. Touch 1.5 sec for backlightTimeout after 20 sec stays in last activated mode.

For an optimal use of the touch interface, wear the watch on your wrist or touch the battery cover

4. Scroll to change function

5. Touch 1.5 sec

6. Short touch

7. Touch 1.5 sec to confirm

8. Scroll left for - / Scroll right for +

9. Start

10. Stop

11. Timer max. 99h 59'59"

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Swatch Touch | Beep

Swatch Touch Beep

1. Touch 1 sec

2. Active Mode

3. Touch 1.5 sec for backlight. Timeout after 20 sec stays in last activated mode

For an optimal use of the touch interface, wear the watch on your wrist or touch the battery cover

4. Scroll to change function. Touch 1.5 sec to confirm.

5. Beep ON

6. Beep OFF

7. Touch 1.5 sec to confirm.

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การเปลี่ยนถ่าน | Swatch Touch

Battery Change

1. Battery Change

2. Battery ref: CR 1632, 16.00 X 3.20/3.00V

 

พิมพ์หน้านี้

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การตั้งเวลา

test

test

พิมพ์หน้านี้