ค้นหาคู่มือของคุณ

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกา | Retrograde

การปรับเข็มนาฬิกา

การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ (เช่น หลังจากการเปลี่ยนถ่านนาฬิกา หรือถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรง)

1. ดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง B

2. กดปุ่มกดด้านล่าง เพื่อเลื่อนให้เข็มนับเวลาเป็นนาทีเข้าสู่ตำแหน่ง 0

3. ดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง C

4. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเลื่อนให้เข็มนับเวลาเป็นวินาทีเข้าสู่ตำแหน่งเวลา 3 นาฬิกา

5. กดปุ่มกดด้านล่าง เพื่อเลื่อนให้เข็มนับเวลา 1/2 ของนาทีเข้าสู่ตำแหน่ง 0

6. กดเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง A