Mother’s Day

Array

ONLY FOR YOU

GZ299

ONLY FOR YOU
ONLY FOR YOU
ONLY FOR YOU
ONLY FOR YOU

ข้อมูลสินค้า

ONLY FOR YOU

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2016
อ้างอิง
GZ299
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

ONLY FOR YOU
ONLY FOR YOU