Skip to main content

Chrono Alarm

קביעת שעון מעורר

קביעת שעון מעורר

הצגת זמן ההתראה4 שניות“געו ב-Swatch שלכם.המחוגים ינועו ויציגו את זמן ההתראה במשך כ-‏4 שניות“

 

הפסקת ההתראה

געו ב-Swatch שלכם כדי להפסיק את ההתראה.“הפעילו/כבו את ההתראה וכוונו את שעת ההתראה.לחצו על הכתר והמחוגים ינועו למצב התראה פועלת או כבויה.לחצו על הכתר שוב כדי לשנות מצב.

משכו את הכתר למצב 1 והמחוגים ינועו לשעת ההתראה האחרונה.כדי לכוון שעת התראה חדשה, סובבו את הכתר (סיבוב איטי = דקות; סיבוב מהיר = שעות).כעת לחצו על הכתר בחזרה פנימה, המחוגים ישובו לשעה הנוכחית ומצב ההתראה יהיה ““פועלת““.“

הדגמת התראהלחצו על הכתר למשך 2 שניות כדי להפעיל את הדגמת ההתראה.

כדי להפסיק, לחצו על הכתר שוב.חשוב לזכור: כאשר המחוגים אינם מראים באופן ברור אם ההתראה פועלת/כבויה (במצב התראה), יש לכוונן מחדש את מצב Touch Alarm (מגע ההתראה) (למשל אחרי החלפת סוללה או אם השעון חטף מכה).