Skip to main content

Swatch Touch

קביעת שעון מעורר

קביעת שעון מעורר

1. גע למשך שנייה 1
2. מצב פעיל
3. גע למשך 1.5 שניות לתאורה אחורית
 לאחר 20 שניות נשאר במצב האחרון שהופעל
 לשימוש מיטבי בממשק המגע, ענוד את השעון על היד או גע בכיסוי הסוללה.
4. גלול להחלפת פונקציה
5. סמל מעורר
6. שעה
7. גע כדי לעצור את המעורר
8. דקות
9. מעורר פועל
10. מעורר כבוי
11. מעורר מבוסס על T1, המעורר נשאר כבוי עד להפעלתו מחדש
12. גע למשך 1.5 שנייה
13. נגיעה קצרה
14. גע למשך 1.5 שניות לאישור
15. גלול שמאלה עבור - / גלול ימינה עבור +