Skip to main content

Swatch Touch

קביעת טיימר

קביעת טיימר

1. גע למשך שנייה 1
2. מצב פעיל
3. גע למשך 1.5 שניות לתאורה אחורית
 לאחר 20 שניות נשאר במצב האחרון שהופעל
 לשימוש מיטבי בממשק המגע, ענוד את השעון על היד או גע בכיסוי הסוללה.
4. גלול להחלפת פונקציה
5. גע למשך 1.5 שנייה
6. נגיעה קצרה
7. גע למשך 1.5 שניות לאישור
8. גלול שמאלה עבור - / גלול ימינה עבור +
9. התחל
10. עצור
11. טיימר עד 99 שעות 59 דקות 59 שניות