Skip to main content

Warranty

שעון ה SWATCH- שלך הינו באחריותה SWATCH Ltd. * לתקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים מיום הקנייה בכפוף להסכמות ולתנאים של אחריות זו. האחריות הבינלאומית של SWATCH מכסה פגמים בחומרים ובייצור הקיימים בזמן הקנייה של שעון ה SWATCH - ("פגמים"). האחריות נכנסת לתוקף רק במידה ובתעודת האחריות מצוין תאריך, התעודה מולאה והושלמה נכונה והוחתמה על ידי מפיץ SWATCH מורשה** ("תעודת אחריות תקפה").

במהלך תוקפת האחריות ועל ידי הצגת תעודת האחריות התקפה, תינתן לך הזכות לתיקון כל פגם ללא תשלום נוסף. במידה ותיקונים לא יאפשרו להחזיר את השעון SWATCH שלך לתנאי שימוש רגילים או במידה ורכשת שעון SWATCH שאריזתו אינה ניתנת לפתיחה, SWATCH Ltd. מבטיחה את החלפתו בשעון SWATCH מדגם דומה. האחריות לשעון המוחלף מסתיימת עשרים וארבעה (24) חודשים מיום קניית השעון המוחלף.

אחריות היצרן אינה מכסה:

- את חיי הסוללה;

- בלאי סביר והתיישנות (לדוגמא זכוכית שרוטה; שינוי בצבע ו/או בחומר של רצועות ושרשראות שאינן מתכתיות, כדוגמת עור, פלסטיק, בד, ולקרו, קילוף הציפוי);

- כל פגם בחלק כלשהו של השעון הנובע משימוש שאינו-רגיל / משימוש פוגעני, מהזנחה, רשלנות, תאונות (מכות, פגיעות, ריסוק, זכוכית שבורה וכו'), שימוש לא נכון בשעון וחוסר הקפדה על הוראות השימוש שסופקו על ידי ; SWATCH Ltd

- נזק לא ישיר או תוצאתי מכל סוג הנובע לדוגמא מהשימוש, מחוסר תפקוד, מהפגמים או מחוסר דיוק של שעון ה- SWATCH ;

- טיפול בשעון SWATCH על ידי אנשים שאינם מורשים (כדוגמה לצורך החלפת סוללה, שירות או תיקונים) או שעובר שינויים במצבו המקורי מעבר לשליטתה של SWATCH Ltd

לא ניתן להעלות כל תביעה נוספת כנגד SWATCH Ltd. לדוגמא לנזקים נוספים לאמורים בהתחייבות המתוארת לעיל למעט זכויות חוקיות מחייבות שעשויות להתקיים לקונה כנגד היצרן.

האחריות של היצרן שלעיל:

- אינה תלויה בכל אחריות אחרת שעשויה להינתן על ידי המוכר, אשר ביחס אליה הוא נושא באחריות בלעדית.

- אינה משפיעה על זכויות הקונה כנגד המוכר או על כל זכויות חוקיות מחייבות אחרות שעשויות להתקיים לקונה.

שירות הלקוחות של SWATCH Ltd. מבטיח תחזוקה מושלמת לשעון SWATCH שלך. אם שעונך זקוק לטיפול, סמוך על מפיץ SWATCH מורשה או מוקד שרות מורשה של SWATCH כפי שנכלל ברשימה המצורפת: הם יכולים להבטיח שירות בהתאם לסטנדרטים של SWATCH Ltd..

* SWATCH Ltd. CH-2504 Biel / Switzerland

מפיצים מורשים באיחוד האירופי של SWATCH *

SWATCH ® הוא סימן מסחר רשום