Skip to main content

Inleiding

Lees deze Gebruiksvoorwaarden nauwkeurig door voordat u deze website van Swatch Ltd (de 'Website') gebruikt. Met het openen en gebruiken van de Website geeft u aan dat u (de 'Gebruiker') deze Gebruiksvoorwaarden accepteert. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, maak dan geen gebruik van deze Website.

Deze Website wordt beheerd en deze Gebruiksvoorwaarden worden uitgegeven door Swatch Ltd., Nicolas G. Hayek 1, 2502 Biel/Bienne, Zwitserland (“Swatch”, “wij”, “ons”, “onze”).

Swatch mag deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien door deze publicatie bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en moet derhalve deze pagina regelmatig bezoeken om de actuele voorwaarden waaraan u gebonden bent in te zien.

 

Doel en inhoud van de website

Alle informatie en materialen op deze website worden uitsluitend aangeboden met als doel algemene informatie te verstrekken over en het promoten van producten en diensten van Swatch. Dergelijke informatie en materialen vormen geen aanbiedingen van producten en/of diensten van Swatch of officiële retailers of andere derden, noch een advies of andere instructie over het gebruik van de producten en/of diensten van Swatch.

Deze Website kan informatie bevatten over wereldwijde producten en diensten van Swatch, die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een product of dienst van Swatch betekent niet dat een dergelijk product of een dergelijke dienst op uw locatie beschikbaar is of zal zijn.

 

Swatch Club

Deze Website biedt gebruikers de mogelijkheid om zich als niet-betalend of als betalend lid van de Swatch Club te registreren.

De diensten die door Swatch aan leden van de Club worden aangeboden, staan vermeld op deze Website. De diensten die aan leden van de Club worden aangeboden, zijn echter alleen bedoeld voor gebruikers van 14 jaar of ouder. Door u te registreren als lid van de Club en gebruik te maken van de diensten die aan leden van de Club worden aangeboden, verklaart en garandeert u dat u minstens 14 jaar oud bent en dat u akkoord gaat met en zich houdt aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Registratie als betalend lid veronderstelt een voorafgaande aankoop van het Swatch Club-horloge, via de Online Stores van Swatch (zie http://shop.swatch.com) of bij een fysiek verkooppunt van Swatch. Registratie als lid van de Swatch Club kan ook plaatsvinden via normale (offline) registratie. Indien u ons registratieformulier via de normale post wilt ontvangen, stuurt u uw verzoek aan Swatch Club, een afdeling van Swatch Ltd., Nicolas G. Hayek 1, 2502 Biel/Bienne, Zwitserland of club@swatch.com. U kunt ons ook schrijven als u lid bent geweest van de Club ten tijde van onze lidmaatschapstructuur vóór september 2012 en u zich geen Club-horloge hebt aangeschaft, en als u uw lidmaatschap als betalend lid wilt verlengen zonder u een Club-horloge aan te schaffen.

Voor een Club-lidmaatschap is registratie en het aanmaken van een persoonlijk account met daarin bepaalde gebruikersinformatie, zoals beschreven in het registratieproces, vereist. Geen van uw persoonlijke gegevens, zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, geboortedatum of geslacht zullen echter aan andere gebruikers bekend worden gemaakt (tenzij u deze gegevens vrijwillig bekendmaakt) en toegang van andere gebruikers tot uw registratie-informatie is beperkt tot de schermnaam die u hebt opgegeven bij registratie of hebt gewijzigd tijdens het lidmaatschap, alsmede een eventueel aanwezige profielfoto.

Registratie en lidmaatschap als niet-betalend of betalend lid is nietig indien ze door de plaatselijke wetgeving worden verboden. Als u zich als Club-lid aanmeldt, zult u een e-mailadres en wachtwoord moeten kiezen voor de toegang tot uw persoonlijke account. U bent volledig zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord de account, het e-mailadres of het wachtwoord van andere leden nooit te zullen gebruiken en uw wachtwoord nooit aan derden bekend te maken. U gaat ermee akkoord Swatch direct te informeren als u vermoedt dat er sprake is van onbevoegd gebruik van uw account of onbevoegde toegang tot uw wachtwoord. U bent zelf als enige verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account.

Diensten zoals aangeboden door Swatch aan leden van de Club zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de Club-leden en mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij deze specifiek door Swatch worden onderschreven en zijn goedgekeurd. Illegaal en/of onbevoegd gebruik van de diensten, met inbegrip van het elektronisch of anderszins verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van leden teneinde ongevraagde e-mails aan ze te sturen of onbevoegd naar deze Website te linken of deze in een frame op te nemen, is niet toegestaan. Commerciële advertenties, affilliate-links en andere vormen van reclame mogen zonder kennisgeving van profielen van leden worden verwijderd en kunnen leiden tot het stopzetten van de voorrechten van het lidmaatschap.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van Swatch. Klik hier als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief. U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen door een e-mail te sturen aan internet@swatch.com.

 

Gebruikersinhoud

Houd er rekening mee dat elke keer als u informatie op deze Website plaatst (bijv. informatie op forums, het gastenboek, persoonlijke profielen, etc.) deze informatie voor andere gebruikers (bijv. andere Club-leden) toegankelijk kan zijn. Ga daarom zorgvuldig te werk bij het kiezen van de informatie die u op de Website plaatst en verstrekt aan andere gebruikers van deze Website.

Swatch maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op de tekst, afbeeldingen, foto's, geluiden, auteurswerken of andere materialen ("Gebruikersinhoud") die je eventueel op de Website plaatst. Nadat je je Gebruikersinhoud op de Website hebt geplaatst, behoud je alle eigendomsrechten op de Gebruikersinhoud en blijf je genieten van het recht om je Gebruikersinhoud te gebruiken op de manier zoals jij dat wenst. Door Gebruikersinhoud op of via de Website te plaatsen, verleen je Swatch een niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare, gratis en wereldwijde licentie om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, aan te passen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verdelen op en via deze Website of in het Swatch-gedeelte van een extern platform (Facebook, Twitter etc.) tot je je Gebruikersinhoud van de Website verwijdert.

U verklaart en garandeert dat: (i) u de eigenaar bent van de Gebruikersinhoud die u op de Website hebt geplaatst of dat u op een andere manier bevoegd bent de hierboven genoemde licentie te verlenen en (ii) dat u met het plaatsen van uw Gebruikersinhoud op de Website geen inbreuk pleegt op de privacy-, publiciteits-, auteurs-, merk- en contractrechten of enige andere rechten van anderen.

U bent zelf als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die plaatst op de Website. Het is niet toegestaan Gebruikersinhoud die u niet zelf hebt gemaakt of waarvoor u geen toestemming heeft deze te plaatsen, te plaatsen, versturen of delen op de Website. Gebruikersinhoud wordt niet noodzakelijkerwijs door Swatch beoordeeld voordat ze wordt geplaatst en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening of het beleid van Swatch. Swatch geeft geen garanties, expliciet of impliciet, aangaande de Gebruikersinhoud of de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de Gebruikersinhoud of ander materiaal of andere gegevens die u aan andere gebruikers verstuurt. Het is niet toegestaan materiaal te plaatsen of versturen dat onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk is of enig ander materiaal te plaatsen of versturen dat een misdrijf zou kunnen vormen of gedrag zou kunnen aanmoedigen dat als zodanig zou kunnen worden beschouwd, aanleiding kan geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins wetten overtreedt, met inbegrip van het aanbieden, verkopen of kopen van horloges via het forum en het daarbij overtreden van dergelijke wetten.

Swatch behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om informatie of materiaal dat door personen op deze Website is geplaatst of via deze Website is verzonden, te verwijderen indien dit materiaal deze regels, met inbegrip van aanbiedingen voor horloges, overtreedt. Swatch zal volledig samenwerken met wetshandhavinginstanties of tegemoet komen aan gerechtelijke vonnissen waarmee Swatch Ltd. wordt verzocht of opgedragen om de identiteit van personen die dergelijke informatie of dergelijk materiaal plaatsten, bekend te maken.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Website met inbegrip van alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto's, audio- en videoclips, ontwerpen, afbeeldingen, logo's, symbolen, namen, product- en bedrijfsaanduidingen, alsmede alle software op deze Website en alle andere bestanden en hun selectie en samenstelling (de “Inhoud van de Website") zijn wettelijk beschermd, waarbij alle rechten, in het bijzonder het auteursrecht, handelsmerkenrecht en ontwerpenrecht zijn voorbehouden aan Swatch, gelieerde bedrijven, zijn gebruikers of zijn licentiegevers. De Inhoud van de Website mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, verspreid, in een frame worden geplaatst, gereproduceerd, opnieuw worden gepubliceerd, gedownload, weergegeven, geplaatst, verzonden of verkocht in welke vorm of op welke wijze dan ook, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder dat Swatch hier voorafgaand schriftelijke toestemming voor heeft verleend, tenzij het bij het voorgaande gaat om eigen Gebruikersinhoud die u legaal op de Website mag plaatsten. Bovendien mag geen enkele digitale inhoud worden gekopieerd naar andere programma's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swatch.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt voor gebruik van de Website, wordt er aan u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en om gebruik te maken van de Website en om een willekeurig deel van de Inhoud van de Website, waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen, te downloaden of er een kopie van af te drukken om dit uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken, op voorwaarde dat u alle auteursrecht- of andere eigendomsrechtaanduidingen intact laat. Afgezien van eigen Gebruikersinhoud is het niet toegestaan Inhoud van de Website op andere internet-, intranet- of extranet-sites te uploaden of opnieuw te publiceren of de informatie te verwerken in een andere database of compilatie, en elk ander dergelijk gebruik van de Inhoud van de Website is strikt verboden. Een dergelijke licentie is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en omvat niet het gebruik van data mining, robots of andere manieren van gegevensverzameling of -extractie. Elk gebruik van de Website of de Inhoud van de Website dat in dit document niet specifiek wordt toegestaan, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swatch ten strengste verboden en zal leiden tot een beëindiging van de hier verleende licentie. Een dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook een inbreuk vormen op van toepassing zijde wetten, met inbegrip van, zonder beperking, auteursrechten en merkenrechten en van toepassing zijnde richtlijnen en statuten aangaande communicatie. Tenzij expliciet in dit document aangegeven, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden opgevat als het verstrekken van een licentie tot intellectuele eigendomsrechten.

“SWATCH” en andere handelsmerken, logo's, tekens, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts, namen van diensten en andere merken (gezamenlijk “Handelsmerken”) die op deze Website worden weergegeven, zijn onderworpen aan de handelsmerkrechten en andere rechten van Swatch of gelieerde bedrijven. De Handelsmerken van Swatch mogen niet worden gebruikt, ook niet als deel van handelsmerken en/of als deel van domeinnamen, in verband met andere producten of diensten op een manier die tot verwarring kan leiden en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, in hun geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swatch. Gebruik/misbruik van op deze Website weergeven Handelmerken of van andere Inhoud van de Website, tenzij anders aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden, is strikt verboden.

 

Vrijwaring

Alhoewel Swatch probeert binnen de beperkingen van het redelijk haalbare nauwkeurige en actuele informatie op deze Website te vermelden, geeft het geen garanties of verklaringen aangaande de Inhoud van de Website, die wordt aangeboden 'in de feitelijke staat'. In het bijzonder garandeert of verklaart Swatch niet dat uw gebruik van de Inhoud van de Website geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Swatch.

Swatch aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan, of het infecteren met virussen van uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, uw gebruik van of uw bezoek aan de Website of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio vanaf deze Website.

Swatch behoudt zich het recht voor om sommige of alle functies van deze Website te onderbreken of stop te zetten. Swatch aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een onderbreking op stopzetting van sommige of alle functies van deze Website, ongeacht of dit het gevolg is van handelingen of nalatigheden van Swatch of van enig ander aan The Swatch Group Ltd. gelieerd bedrijf, of van derden.

Het materiaal op deze Website, met inbegrip van alle informatie, kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Swatch behoudt zich het recht voor om dit materiaal (inclusief de informatie) of de producten en programma's die in dergelijke informatie worden beschreven, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, corrigeren en/of verbeteren.

 

Links naar en vanaf andere websites

Omdat Swatch geen controle heeft over de sites waarnaar deze Website verwijst en deze sites ook niet onderschrijft en omdat Swatch geen van deze sites heeft gecontroleerd, erkent u dat Swatch niet verantwoordelijk is voor de inhoud van pagina's die geen deel uitmaken van de Website of voor de inhoud op sites waarnaar op deze Website wordt verwezen. Voor de toegang tot pagina's die geen deel uitmaken van de Website en websites van derden waarnaar wordt verwezen ligt de verantwoordelijkheid geheel bij u.

Het via links verwijzen naar deze Website of naar pagina's die geen deel uitmaken van deze Website of naar sites van derden gebeurt op eigen risico. Door gebruik te maken van dergelijke links, begrijpt u dat de juridische verklaringen en het privacybeleid van elke site waarnaar via links wordt verwezen van toepassing is en dat deze verklaringen en dit privacybeleid kunnen afwijken van die resp. dat van Swatch. Als u via links naar deze Website wilt verwijzen, is dit alleen toegestaan als u verwijst naar de homepage zonder deze te kopiëren en als u voldoet aan de volgende voorwaarden.

Het in een frame opnemen van deze Website door sites of delen van sites van partijen die geen deel uitmaken van The Swatch Group is niet toegestaan. Het 'inline' opnemen of op een andere manier verwerken van delen van deze Website in sites van partijen die geen deel uitmaken van The Swatch Group is eveneens niet toegestaan.

 

Toegang tot de dienst

Alhoewel Swatch ernaar streeft deze Website normaal gesproken vierentwintig uur per dag bereikbaar te houden, is Swatch niet aansprakelijk indien, om welke reden dan ook, deze Website op bepaalde momenten of gedurende bepaalde periodes onbeschikbaar is.

Toegang tot deze Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van een systeemstoring, onderhoud of reparatie of redenen buiten de macht van Swatch om.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover toegestaan door de wet, en met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, sluiten Swatch en alle andere bedrijven die deel uitmaken van The Swatch Group Ltd, met inbegrip van de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of tussenpersonen van deze bedrijven, alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor iedere omvang of soort van verlies of schade aan u of derden (inclusief, zonder beperking, alle directe, indirecte of bijkomende verliezen of schade, of verlies van inkomsten, winst, goodwill, of gegevens) die op wat voor manier dan ook ontstaat in samenhang met deze Website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van deze Website, de websites waarnaar op deze Website wordt verwijzen of het materiaal op dergelijke websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of het bezoeken van deze Website of het downloaden van materiaal van de Website of van de websites waarnaar op deze Website wordt verwezen.

 

Privacy

Wij vinden uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk. Klik hier om ons Privacybeleid te lezen.

 

Diversen

Het geen aanspraak maken op of het niet afdwingen van rechten of bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden door Swatch betekent niet dat er van dergelijke rechten of bepalingen wordt afgezien. De titels in deze Gebruiksvoorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en zijn van geen juridische of contractuele invloed.

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enkele bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op en vormt geen aantasting van de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen in dit document.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving, met uitzondering van het verdrag van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van goederen. Voor zover toegestaan door de wet, zijn uitsluitend de bevoegde rechterlijke instanties op de plaats van vestiging van Swatch, momenteel Biel/Zwitserland, bevoegd inzake alle geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze Website, onder voorbehoud van het recht van Swatch om een gebruiker te vervolgen in zijn/haar woonplaats.

Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via Swatch Ltd, Nicolas G. Hayek 1, 2502 Biel/Bienne, Zwitserland of via internet@swatch.com.