Skip to main content

Chrono Alarm

ตั้งปลุก

ตั้งปลุก

แสดงเวลาที่ตั้งปลุก“สัมผัสนาฬิกา Swatch ของคุณเข็มนาฬิกาจะเลื่อนไปแสดงเวลาที่ตั้งปลุกประมาณ 4 วินาที“

หยุดเสียงนาฬิกาปลุกกรุณาสัมผัสนาฬิกา Swatch ของคุณเพื่อหยุดเสียงนาฬิกาปลุก“เปิด/ปิดการใช้งานนาฬิกาปลุกและตั้งนาฬิกาปลุกกดเม็ดมะยม จากนั้นเข็มนาฬิกาจะแสดงให้เห็นว่ากำลังอยู่ในโหมดใด (เปิด/ปิด)กดเม็ดมะยมอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

ดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ 1 เพื่อให้เข็มนาฬิกาเลื่อนไปแสดงเวลาที่ตั้งปลุกครั้งล่าสุดหมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเวลาปลุกใหม่ (หมุนช้า ๆ = นาที, หมุนอย่างรวดเร็ว = ชั่วโมง)กดเม็ดมะยมกลับเข้าที่เดิม จากนั้นเข็มนาฬิกาจะกลับไปแสดงเวลาปัจจุบันและในขณะเดียวกันโหมดนาฬิกาปลุกจะถูก “เปิดใช้งาน”“การทดสอบการทำงานของนาฬิกาปลุก“กดเม็ดมะยมประมาณ 2 วินาทีเพื่อทดสอบการทำงานของนาฬิกาปลุก

กดเม็ดมะยมอีกครั้งเพื่อหยุดการทดสอบ“

ข้อควรระวัง: หากเข็มนาฬิกาแสดงการเปิด/ปิดการใช้งาน (โหมดนาฬิกาปลุก) ไม่ถูกต้อง ระบบสัมผัสของนาฬิกาปลุกต้องได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องเสียก่อน (เช่น หลังจากการเปลี่ยนถ่านนาฬิกา หรือถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรง)