Skip to main content

Chrono Alarm

โหมดจับเวลา

โหมดจับเวลา

1. กดปุ่มกดด้านบนเพื่อเริ่มการใช้งานแบบโครโนกราฟ

2. กดอีกครั้งเพื่ออ่านเวลาที่เหลื่อม

3. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต