Skip to main content

Chrono Standard

เพิ่มฟังก์ชัน

เพิ่มฟังก์ชัน

1. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเริ่มจับเวลา

2. กดปุ่มกดด้านบน เพื่ออ่านเวลาเริ่มต้น

3. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเริ่มการใช้งานแบบโครโนกราฟอีกครั้ง

4. กดปุ่มกดด้านบน เพื่ออ่านเวลาอื่น ๆ เพิ่มเติม (คุณสามารถดำเนินการทั้งสองขั้นตอนนี้ ได้บ่อยตามที่ต้องการ)

5. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต