Skip to main content

Fun Scuba

การเปลี่ยนถ่าน

การเปลี่ยนถ่าน

1. เปิดฝาปิดถ่านพลาสติกด้วยสกรูหัวเล็กอย่างระมัดระวัง

2. เปลี่ยนถ่าน โดยให้ขั้วบวก (+) อยู่ด้านบน

3. กดฝาปิดถ่านพลาสติกกลับเข้าตำแหน่งเดิมให้แน่น (จะได้ยินเสียงคลิก)

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าวงแหวนยางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและไม่เสียหาย

หมายเหตุ: การรับประกันของผู้ผลิตจะไม่รวมการประกันนาฬิกาของ SWATCH ที่ได้รับการบริการจากบุคคลหรือร้านค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนรับรอง