Skip to main content

Irony Chrono Automatic Standard

ตั้งวันที่

ตั้งวันที่

หากต้องการตั้งวันที่ กรุณาดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง B แล้วหมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวัน เมื่อตั้งวันที่เสร็จแล้ว ให้กดเม็ดมะยมกลับเข้าตำแหน่ง A