Skip to main content

Irony The Chrono Standard

ตั้งเวลา

ตั้งเวลา

A: ตำแหน่งปกติของเม็ดมะยม

C: ตำแหน่งสำหรับการตั้งเวลา

หากต้องการตั้งเวลา กรุณาดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง C แล้วหมุนเม็ดมะยมตามหรือทวนเข็มนาฬิกา เมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้ว ให้กดเม็ดมะยมกลับเข้าตำแหน่ง A