Skip to main content

New Chrono Plastic

การปรับเข็มนาฬิกา

การปรับเข็มนาฬิกา

การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ (เช่น หลังจากการเปลี่ยนถ่านนาฬิกา หรือถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรง)

1. ดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง B

2. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเลื่อนให้เข็มนับเวลา 1/10 ของวินาทีเข้าสู่ตำแหน่งเวลาเที่ยงตรง

3. ดึงปุ่มกดด้านล่าง เพื่อเลื่อนให้เข็มวินาทีเข้าสู่ตำแหน่งเวลาเที่ยงตรง

4. ดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง C

5. กดปุ่มกดด้านบน เพื่อเลื่อนให้เข็มนับเวลาเป็นนาทีเข้าสู่ตำแหน่งเวลาเที่ยงตรง

6. กดเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่ง A