Skip to main content

Touch Game

ตั้งเวลา

ตั้งเวลา

การตั้งเวลาหากต้องการตั้งเวลา กรุณาดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ 2 หมุนช้า ๆ เพื่อตั้งนาที หรือหมุนอย่างรวดเร็วเพื่อตั้งชั่วโมง เมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้ว ให้กดเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม