This website uses cookies. By continuing to browse it, you agree to their use.
To find out more about cookies and how to manage them, please click here.
การรับประกันและคำแนะนำในการใช้

นาฬิกา SWATCH® ของคุณได้รับการรับประกันจาก SWATCH Ltd. เป็นระยะเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนนับจากวันที่มีการสั่งซื้อ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันนี้ การรับประกันของ SWATCH ระหว่างประเทศครอบคลุมถึงความชำรุดของตัววัสดุและการผลิตที่มีอยู่ในเวลาของการสั่งซื้อนาฬิกา SWATCH (“ความชำรุด”) การรับประกันมีผลใช้เมื่อใบรับประกันถูกลงวันที่และถูกประทับตราโดยสมบรูณ์และถูกต้องจากตัวแทนจำหน่าย SWATCH อย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น (“ใบรับประกันที่ถูกต้อง”)

ในระหว่างช่วงเวลาที่มีการรับประกันและโดยการมีใบรับประกันที่ถูกต้องอยู่นั้น คุณมีสิทธิ์ที่จะขอรับการซ่อมแซมความชำรุดเสียหายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่การซ่อมแซมเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมที่จะกู้สภาพเดิมของการใช้งานนาฬิกา SWATCH ของคุณ หรือถ้าคุณสั่งซื้อนาฬิกา SWATCH ที่ไม่สามารถเปิดตัวเรือนออกได้ SWATCH Ltd. รับประกันที่จะเปลี่ยนทดแทนนาฬิกา SWATCH ให้ใหม่ด้วยรุ่นที่คล้ายคลึงกัน การรับประกันสำหรับการเปลี่ยนทดแทนนาฬิกาจะสิ้นสุดลงในยี่สิบสี่ (24) เดือนภายหลังจากวันที่มีการสังซื้อนาฬิกาที่ต้องการเปลี่ยนทดแทน

การรับประกันของผู้ผลิตนี้ไม่ครอบคลุม:

- อายุของแบตเตอรี่

- ร่องรอยสึกหรอจากการสวมใส่ปกติและสภาพความเก่า (ตัวอย่างเช่น คริสตัลที่มีรอยขีดข่วน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือวัสดุของสายและโซ่ที่ไม่ใช่โลหะ เช่น หนัง พลาสติก ผ้า เวลโคร อันได้แก่การหลุดลอกของผิวชุบ)

- ความเสียหายใดๆ ในทุกส่วนของนาฬิกาอันมีผลมากจากการใช้งานที่ผิดปกติ/ไม่เหมาะสม ขาดการดูแลรักษา การไม่เอาใจใส่ อุบัติเหตุ (การเคาะ รอยบุ๋ม การกระแทก คริสตัลที่แตกหัก ฯลฯ) การใช้งานนาฬิกาที่ไม่ถูกต้องและการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ที่ SWATCH Ltd. จัดหาให้

- ความเสียหายโดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกิดจาก เช่น การใช้ การหยุดทำงาน ความชำรุด หรือการไม่เที่ยงตรงของนาฬิกา SWATCH

- นาฬิกา SWATCH ที่ถูกจัดการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น สำหรับการเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ การบริการ หรือการซ่อมแซม) หรือผ่านการเปลี่ยนแปลงในสภาพตัวเรือนดั้งเดิมซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ SWATCH Ltd.

- การเรียกร้องสิทธิใดๆ ในอนาคตที่มีต่อ SWATCH Ltd. เช่น สำหรับความชำรุดที่ได้รับการยกเว้นจากการรับประกันที่อธิบายไว้ข้างต้นโดยชัดแจ้ง ยกว้นสิทธิตามกฎหมายบังคับใช้ที่ว่าผู้ซื้ออาจกระทำการเรียกร้องต่อผู้ผลิตได้

การรับประกันของผู้ผลิตข้างต้น:

- เป็นอิสระจากการรับประกันใดๆ ที่อาจได้รับจากผู้ขาย ซึ่งผู้ขายดำเนินการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

- ไม่ส่งผลกระทบในสิทธิ์ของผู้ซื้อที่มีต่อผู้ขายและในสิทธิตามกฎหมายบังคับใช้ซึ่งผู้ซื้ออาจมี

บริการลูกค้าของ SWATCH Ltd. รับรองว่าจะให้การดูแลรักษานาฬิกา SWATCH ของคุณพิถีพิถัน หากนาฬิกาของคุณต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษ คุณสามารถไว้วางใจตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ SWATCH หรือศูนย์บริการ SWATCH ที่ได้รับอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในส่วนการบริการลูกค้าบนเว็บไซต์แห่งนี้: ศูนย์บริการเหล่านี้สามารถให้การรับประกันการบริการได้ตามมาตรฐานของ SWATCH Ltd.

*SWATCH Ltd.
 ซีเอช-2504 ไบเอล/สวิสเซอร์แลนด์