Skip to main content

CRAZY SQUARE

GA109

Slideshow

Slideshow

CRAZY SQUARE
CRAZY SQUARE
CRAZY SQUARE

Slideshow

CRAZY SQUARE - GA109
CRAZY SQUARE - GA109
CRAZY SQUARE - GA109
ข้อมูลสินค้า

CRAZY SQUARE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2014
อ้างอิง
GA109
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

CRAZY SQUARE
CRAZY SQUARE
CRAZY SQUARE