Skip to main content

SKULLING TIME / PIRATES, THE CLUB

GB220C

Slideshow

SKULLING TIME / PIRATES, THE CLUB - GB220C
ข้อมูลสินค้า

SKULLING TIME / PIRATES, THE CLUB

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ยาง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2004
อ้างอิง
GB220C
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้