SWATCH-BENGALI

GB250

ข้อมูลสินค้า

SWATCH-BENGALI

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2011
อ้างอิง
GB250
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SWATCH-BENGALI
SWATCH-BENGALI