Skip to main content

SWATCH-TIC TIC BOOM

GB251

Slideshow

Slideshow

SWATCH-TIC TIC BOOM
SWATCH-TIC TIC BOOM

Slideshow

SWATCH-TIC TIC BOOM - GB251
SWATCH-TIC TIC BOOM - GB251
ข้อมูลสินค้า

SWATCH-TIC TIC BOOM

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2011
อ้างอิง
GB251
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SWATCH-TIC TIC BOOM
SWATCH-TIC TIC BOOM