Skip to main content

GENERATION 27

GB276

Slideshow

Slideshow

GENERATION 27
GENERATION 27

Slideshow

GENERATION 27 - GB276
GENERATION 27 - GB276
ข้อมูลสินค้า

GENERATION 27

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2013
อ้างอิง
GB276
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

GENERATION 27
GENERATION 27