Skip to main content

NIGHTSEA

GB281

Slideshow

Slideshow

NIGHTSEA
NIGHTSEA

Slideshow

NIGHTSEA - GB281
NIGHTSEA - GB281
ข้อมูลสินค้า

NIGHTSEA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2014
อ้างอิง
GB281
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

NIGHTSEA
NIGHTSEA