Skip to main content

MINTY MOUTHFUL

GE157

Slideshow

Slideshow

MINTY MOUTHFUL
MINTY MOUTHFUL

Slideshow

MINTY MOUTHFUL - GE157
MINTY MOUTHFUL - GE157
ข้อมูลสินค้า

MINTY MOUTHFUL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2005
อ้างอิง
GE157
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

MINTY MOUTHFUL
MINTY MOUTHFUL