Skip to main content

DULCE CAT

GE208

Slideshow

Slideshow

DULCE CAT
DULCE CAT

Slideshow

DULCE CAT - GE208
DULCE CAT - GE208
ข้อมูลสินค้า

DULCE CAT

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2008
อ้างอิง
GE208

Slideshow

DULCE CAT
DULCE CAT