Skip to main content

LICHTSPIEL

GG180

Slideshow

Slideshow

LICHTSPIEL
LICHTSPIEL

Slideshow

LICHTSPIEL - GG180
LICHTSPIEL - GG180
ข้อมูลสินค้า

LICHTSPIEL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1999
อ้างอิง
GG180
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

LICHTSPIEL
LICHTSPIEL