Skip to main content

WIN AND 2

GG191

Slideshow

Slideshow

WIN AND 2
WIN AND 2

Slideshow

WIN AND 2 - GG191
WIN AND 2 - GG191
ข้อมูลสินค้า

WIN AND 2

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2000
อ้างอิง
GG191
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

WIN AND 2
WIN AND 2