Skip to main content

LA PISTACHE

GG192P

Slideshow

LA PISTACHE - GG192P
ข้อมูลสินค้า

LA PISTACHE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2000
อ้างอิง
GG192P
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้