Skip to main content

VOGLIA

GG192PU

Slideshow

VOGLIA - GG192PU
ข้อมูลสินค้า

VOGLIA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2002
อ้างอิง
GG192PU
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้