Skip to main content

TET-WRIST

GG224

Slideshow

Slideshow

TET-WRIST
TET-WRIST

Slideshow

TET-WRIST - GG224
TET-WRIST - GG224
ข้อมูลสินค้า

TET-WRIST

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2017
อ้างอิง
GG224
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

TET-WRIST
TET-WRIST