Skip to main content

GIRLY WISH

GS128

GIRLY WISH
GIRLY WISH
GIRLY WISH
GIRLY WISH - GS128
GIRLY WISH - GS128
GIRLY WISH - GS128
ข้อมูลสินค้า

GIRLY WISH

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2006
อ้างอิง
GS128
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

GIRLY WISH
GIRLY WISH
GIRLY WISH
Back to top