Skip to main content

NASO LUNGO

GW176

Slideshow

Slideshow

NASO LUNGO

Slideshow

NASO LUNGO - GW176
ข้อมูลสินค้า

NASO LUNGO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2016
อ้างอิง
GW176

Slideshow

NASO LUNGO