Skip to main content

SWATCH BROWNSCAPE

GZ237

SWATCH BROWNSCAPE - GZ237
ข้อมูลสินค้า

SWATCH BROWNSCAPE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2011
อ้างอิง
GZ237
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Back to top