Skip to main content

CAMODOTS

LO109

CAMODOTS
CAMODOTS - LO109
ข้อมูลสินค้า

CAMODOTS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2015
อ้างอิง
LO109
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

CAMODOTS
Back to top