WATER WASP

SDB116

WATER WASP
WATER WASP
WATER WASP - SDB116
WATER WASP - SDB116

ข้อมูลสินค้า

WATER WASP

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ผ้า
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
20 bar
ความกว้างตัวเรือน
38.40 mm
ความสูงตัวเรือน
13.80 mm
ความหนาตัวเรือน
42.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Scuba
ปี
2000
อ้างอิง
SDB116
คู่มือผู้ใช้
WATER WASP
WATER WASP