Skip to main content

LUNA NERA

SFF108

LUNA NERA
LUNA NERA
LUNA NERA
LUNA NERA - SFF108
LUNA NERA - SFF108
LUNA NERA - SFF108
ข้อมูลสินค้า

LUNA NERA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2002
อ้างอิง
SFF108
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

LUNA NERA
LUNA NERA
LUNA NERA
Back to top