Skip to main content

PONCHO

SFF120

PONCHO
PONCHO
PONCHO - SFF120
PONCHO - SFF120
ข้อมูลสินค้า

PONCHO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2013
อ้างอิง
SFF120
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

PONCHO
PONCHO
Back to top