Skip to main content

WHITE CLASSINESS

SFK360

Slideshow

Slideshow

WHITE CLASSINESS

Slideshow

WHITE CLASSINESS - SFK360
ข้อมูลสินค้า

WHITE CLASSINESS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2011
อ้างอิง
SFK360
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

WHITE CLASSINESS