Skip to main content

BOLIBLU

SFN119

BOLIBLU
BOLIBLU
BOLIBLU - SFN119
BOLIBLU - SFN119
ข้อมูลสินค้า

BOLIBLU

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2008
อ้างอิง
SFN119
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

BOLIBLU
BOLIBLU
Back to top