Skip to main content

FRESH ATTITUDE

SUDK113PU

FRESH ATTITUDE
FRESH ATTITUDE
FRESH ATTITUDE - SUDK113PU
FRESH ATTITUDE - SUDK113PU
ข้อมูลสินค้า

FRESH ATTITUDE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
44.00 mm
ความสูงตัวเรือน
48.70 mm
ความหนาตัวเรือน
11.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
X-Large
ปี
2005
อ้างอิง
SUDK113PU
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

FRESH ATTITUDE
FRESH ATTITUDE
Back to top