GLIMMER GLOUD

SUFK109PU

ข้อมูลสินค้า

GLIMMER GLOUD

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
29.40 mm
ความสูงตัวเรือน
45.00 mm
ความหนาตัวเรือน
12.30 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Turnover
ปี
2004
อ้างอิง
SUFK109PU
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

GLIMMER GLOUD
GLIMMER GLOUD