NI VU NI CONNU

SUFN105

ข้อมูลสินค้า

NI VU NI CONNU

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
29.40 mm
ความสูงตัวเรือน
45.00 mm
ความหนาตัวเรือน
12.30 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Turnover
ปี
2003
อ้างอิง
SUFN105
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

NI VU NI CONNU
NI VU NI CONNU
NI VU NI CONNU
NI VU NI CONNU
NI VU NI CONNU
NI VU NI CONNU