Skip to main content

BLACK ANGUILLA

SUGB104

BLACK ANGUILLA
BLACK ANGUILLA
BLACK ANGUILLA - SUGB104
BLACK ANGUILLA - SUGB104
ข้อมูลสินค้า

BLACK ANGUILLA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ยาง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
20 bar
ความกว้างตัวเรือน
46.85 mm
ความสูงตัวเรือน
57.30 mm
ความหนาตัวเรือน
16.50 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Fun
ปี
2005
อ้างอิง
SUGB104
คู่มือผู้ใช้
BLACK ANGUILLA
BLACK ANGUILLA
Back to top