INSTANTANEOUS FRESH

SUJK102

ข้อมูลสินค้า

INSTANTANEOUS FRESH

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
38.00 mm
ความสูงตัวเรือน
43.50 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Jelly in Jelly
ปี
2006
อ้างอิง
SUJK102
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

INSTANTANEOUS FRESH
INSTANTANEOUS FRESH
INSTANTANEOUS FRESH
INSTANTANEOUS FRESH