SULTAN'S JOY

SUJK116

ข้อมูลสินค้า

SULTAN'S JOY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
38.00 mm
ความสูงตัวเรือน
43.50 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Jelly in Jelly
ปี
2007
อ้างอิง
SUJK116
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SULTAN'S JOY
SULTAN'S JOY