Skip to main content

TI SCRIVO

SUJK117

Slideshow

Slideshow

TI SCRIVO
TI SCRIVO
TI SCRIVO

Slideshow

TI SCRIVO - SUJK117
TI SCRIVO - SUJK117
TI SCRIVO - SUJK117
ข้อมูลสินค้า

TI SCRIVO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
38.00 mm
ความสูงตัวเรือน
43.50 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Jelly in Jelly
ปี
2007
อ้างอิง
SUJK117

Slideshow

TI SCRIVO
TI SCRIVO
TI SCRIVO