IN THE SKY

SUJK140

IN THE SKY
IN THE SKY
IN THE SKY - SUJK140
IN THE SKY - SUJK140
ข้อมูลสินค้า

IN THE SKY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
38.00 mm
ความสูงตัวเรือน
43.50 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Jelly in Jelly
ปี
2009
อ้างอิง
SUJK140
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

IN THE SKY
IN THE SKY